Skal du begynne som student ved
 en maritim fagskole, høgskole eller et universitet? Ikke helt bestemt deg?

Her er de forskjellige skolene i region sørøst

Har du begynt som student ved en maritim fagskole, høgskole eller universitet?

Da anbefaler vi at du registrerer deg i Webcadet så snart som mulig. Det er kostnadsfritt å registrere seg, men du får en «read only» tilgang inntil du har betalt engangsavgiften som gir deg tilgang til Webcadet helt til kadettiden er fullført.

Du registrer deg på www.webcadet.no ved å gå inn på siden og trykke videre på «Registrer deg» Her blir du bedt om å fylle inn informasjon om deg selv.

 

Kursversjon Webcadet: http://kurs.webcadet.test8.innit.no/

 

Hva er Webcadet?

Webcadet er kadettboken i elektronisk format, og er et samarbeidsprosjekt mellom landets maritime opplæringskontor, hvor det organiseres og tilrettelegges for elektronisk dokumentasjon, bedømmelse og administrasjon av kadettens opplæring. Med fullført Webcadet, kan kadetten søke sitt første maritime sertifikat. Opplæringskontorene, Sjøfartsdirektoratet og de maritime arbeidsgiverne/arbeidstakerorganisasjonene står bak programmet. For mer informasjon, se Sjøfartsdirektoratets hjemmeside www.sjofartsdir.no

Hva må jeg laste opp i Webcadet?

Våre medlemsrederier bruker Webcadet til å søke etter og se etter kandidater. Det er derfor viktig at du har en oppdatert profil. Vi oppfordrer derfor studenter som søker kadettplass å registrere seg med kopi av følgende dokumenter:

– Utstedt vitnemål fra fagskole/universitet/høgskole
– Er du mellom studieårene, må karakterutskrift for fullført studieår legges ved
– Fagbrev hvis du har gått fagskolen eller kopi av verkstedkurs fra USN
– Kursbevis, sertifikater (IMO 50, IMO 80, osv.)
– Andre dokumenter som kan være med på å styrke din søknad
– CV

Fagbrev eller verkstedkurs fra USN gir reduksjon i kadettiden til minimum 180 dager. Det er bare MKS som kan redusere fartstiden.

Vedleggene skal navngis og legges ved hver for seg! Du er selv ansvarlig for å laste opp alle relevante dokumenter i Webcadet og hele tiden ha profilen din oppdatert.

MERK!: Du kan ikke opparbeide kadettid hvis du har stryk i et fag!

Formidling av kadettplass

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge formidler i utgangspunktet ikke kadettplasser, med mindre noen av våre medlemsrederier ber om det. Vi ber derfor alle som søker kadettplass om å registrere seg i Webcadet da våre medlemsrederier bruker Webcadet når de ser etter nye kadetter eller når kadetter tar kontakt.

Hva er en kadett?

En kadett har enten fullført 3 års bachelorgrad eller 2 år på fagskole i nautikk eller marinteknisk drift. Dette kvalifiserer til å seile ut som kadett for å tjene opp fartstid og løse oppgaver i kadettboken. Studenter som går marinteknisk drift på USN, Campus Vestfold må fullføre et verkstedkurs i 7.semester før de kan begynne å opptjene kadettid.  Studenten kan likevel seile mellom skoleårene for å få erfaring.

Jeg har fått kadettplass! Hva nå?

MKS eller rederiet vil knytte deg til seg via Webcadet. MKS innhenter arbeidsavtale og dokumentasjon på instruktør og assessors kompetanse. Du trenger ikke være mønstret som kadett for å ta i bruk Webcadet. Andre stillinger du kan være mønstret som er f eks matros eller motormann. Det må foreligge en opplæringsavtale mellom MKS og rederiet som bekrefter at du får kadettopplæring om bord.

Når jeg kommer ombord

Les nøye igjennom brukermanualen! Kontakt MKS for å få den tilsendt. Det er spesielt viktig at du oppretter perioder hver gang du kommer ombord og tilknytter deg instruktør og assessor.

Skipsfamiliarisering

I løpet av den første perioden anbefaler MKS at du gjennomfører og får godkjent skipsfamiliariseringen. Det skal gjennomføres skipsfamiliarisering for hvert skip du er om bord på. Skipsfamiliariseringen følger båten og ikke deg som kadett. Intern familiarisering ombord regnes ikke som skipsfamiliarisering i Webcadet. Instruktør skal godkjenne skipsfamiliariseringen. For mer informasjon, se brukermanualen.

Kadettboka

Alle oppgaver skal besvares, ingen unntak! Det er ikke laget en bok for hvert av de ulike segmentene innenfor det maritime; dvs. en bok for cruise, en bok for tank osv. Hvis det er oppgaver boken spør om, som ikke kan løses ombord fordi skipet har ikke det aktuelle utstyret, må du få en teoretisk innføring i emnet. Du kan da besvare oppgaven slik: «Dette utstyret har vi ikke om bord, men har fått en teoretisk innføring i emnet», og så kommer løsningen.
Besvarelser som: «N/A», «ikke aktuell for min fart», «har ikke ombord» og lignende vil ikke bli godkjent. Det er ditt ansvar som kadett å sørge for at alle oppgavene blir besvart.

Hva tjener jeg som kadett?

Som kadett blir du lønnet etter avtalen mellom Norges Rederiforbund, Norges Sjøoffisersforbund og Norges Maskinistforbund. Denne er for øyeblikket litt i underkant av kr. 15000 basert på 8 timers dager, 48 timer pr uke. Alt pålagt arbeid utover avtalt arbeidstid regnes som overtid og skal lønnes deretter. Overtid skal avtales. Du kan delta i frivillig jobb, men dette blir ikke lønnet. Frvillig jobb kan trekkes fra på fartstiden.

Krav til fartstid

Det generelle fartstidskravet til kadetter er minimum 360 dager. Du kan få dette redusert til minimum 180, om du har følgende:
– fagbrev som matros eller fisker for dekkskadetter, eller
– fagbrev som motormann for maskinkadetter, eller
– fullført verkstedkurs i 7. semester fra Universitetet i Sørøst Norge, Campus Vestfold

Hvis du tilfredsstiller et av de tre overnevnte kriterier, må du sende kopi av dette eller annen bekreftelse på mail til MKS eller selv laste opp på profilen din, så vil MKS redusere fartstiden din i Webcadet. Laster du opp selv, må du informere MKS om det.

I 2015 kom Sjøfartsdirektoratet med et rundskriv om opplæringsstillinger i fartsområde 1 og 2 for dekkskadetter. Det er nå mulig å gjennomføre deler av kadettiden i disse områdene. Blant annet må følgende vilkår være oppfylt:

– Av den totale opplæringstiden må minimum en sjettedel gjennomføres på «sjøgående skip». Det vil si at en kadett fra fagskolen trenger 1 måned for å fullføre, mens en kadett fra høgskole/universitet trenger 2 måneder.

– Før man starter skal det foreligge en opplæringsplan som viser hvilke deler av Webcadet man kan gjennomføre ombord. Rederiet skal utarbeide planen sammen med kadetten og eventuelt instruktør/assessor. Planen må godkjennes av MKS før det gis tilgang til Webcadet.

Krav til instruktør og assessor

Krav til instruktør: Som kadett kan du ikke søke ut høyere sertifikat enn det instruktør har. Det er derfor viktig at du finner ut hvilken sertifikatklasse din instruktør har. Dersom instruktør ikke er norsk, må vedkommende ha norsk endorsement, utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Kontakt MKS hvis du har spørsmål rundt dette.

Krav til assessor: Assessor må ha personlig maritimt sertifikat og assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet. For dekk må assessor ha fiskeskipper klasse A, minimum D2 eller høyere. En assessor for maskin må ha M2 eller høyere.

Selv om du har oppnådd minimum påkrevd fartstid, må alle oppgavene være fullført og signert av instruktør og assessor. Det betyr at du må fortsette å føre perioder, tilknytte deg instruktør og assessor fram til du er ferdig. Det vil si at du kan oppnå mer fartstid enn det minimumskravet er.

Viktig: Minst 120 dager av fartstiden din må være fullført etter endelig utstedt vitnemål. Du er selv ansvarlig for at dette blir fulgt.

Krav til skip

Dekkskadett:
Skipet må være på 500 bruttotonn eller mer, og må ha kvalifisert instruktør ombord.

Maskinkadett:
Skipet må ha et fremdriftsmaskineri på minimum 750 kw.

Webcadet tips

Den faktiske tiden du er ombord skal registreres (fra dato til dato). Når du har lagt inn tiden du er ombord, registrerer du timene du jobber i perioden. Dette kan gjøres på to måter: Enten oppdaterer du antall timer per dag, eller det TOTALE antall timer du har jobbet i løpet av perioden.

Hvis du ikke finner instruktør eller assessor i Webcadet, må vedkommende registreres. Normalt er det rederiet som gjøre dette, men MKS kan være behjelpelige. For at vi skal kunne registrere, trenger vi følgende informasjon:
– for- og etternavn
– privat e-post
– fødselsdag (DDMMYYYY)
– adresse
– postnummer
– mobilnummer
– kopi av maritimt sertifikat som PDF
– eventuell kopi av endorsement

Samme informasjon trenger vi for assessor, samt kopi av assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Dette sendes på epost til MKS. Kopi av sertifikatene må være i PDF.

Det er laget en brukermanual for kadetter som skal bruke Webcadet. MKS anbefaler at denne leses, da den inneholder en god del informasjon og svar på det du måtte lure på angående bruk av Webcadet.

Husk at fartstidskravene er minimumstid, og at det er assessor som til slutt skal avgjøre om du har den påkrevde kompetanse. MKS anbefaler at du skaffer deg så mye mengdetrening som mulig, selv om dette går ut over minimumskravene.

LYKKE TIL SOM KADETT!