«MKS jobber for å sikre sine eiere morgendagens offiserer.»

Vår historie

Maritim Opplæring Sørøst (MO) ble etablert i 1996 med kontor i Tønsberg.

Formålet med etableringen var at MO skulle være et bindeledd mellom rederiene/medlemsbedriftene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger til den maritime næringen. Dette er fortsatt en av oppgavene til MO som imidlertid også jobber med formidling av kadetter fra fag- og høgskolene, kursing av instruktører og assessorer for å nevne noe. MO skal være et ressurssenter for sine medlemmer og har som formål å være spydspiss i regionen ved å fange opp alt nytt av betydning for medlemmene i forbindelse med utdanning og rekruttering og generell kompetanseheving av sjøfolk samt være oppdatert innenfor internasjonale krav/forslag fra eksempelvis IMO, MCL og ISF.

MO skal promotere sine medlemmers behov overfor ungdom og fremme næringens krav til skolegang, språkferdigheter og personlig motivasjon for det yrket til sjøs man velger. Denne promoteringen skjer gjennom deltakelse på skoler, utdanningsmesser og gjennom andre medier hvor MO naturlig når målgruppen.

MO tar i dag inn lærlinger i alle fag hvor det er mulig å gi fagutdanning om bord eller i kombinasjon rederikontor og skip.

MO har offentlig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som kursarrangør for assessorkurs, kurs i sikringsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter, og kurs i passasjer- og krisehåndtering, alle kursene i henhold til STCW konvensjon 1978 m/vedlegg.

Fra 2013 har MO også offentlig godkjenning som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag – opplæring i bedrift Vg3 for skipselektriker, matros og motormann fra Sjøfartsdirektoratet etter krav i Kvalitetsforskriftene.

Styret

Tore Lillestø, styreleder
Siem Offshore Crewing AS
Hilde Koppen, styrets nestleder
Bukser og Berging
Heidi Nikolaisen, styremedlem
Color Line Crew AS
Mikael Lindberg, styremedlem
OSM Crew Management AS
Kjerstin Bøysen, styremedlem
Redningsselskapet
Tor Jansen, styremedlem
Bastø Fosen

Administrasjonen

Oddmund Nystad
Daglig leder
Billy Sandnes
Informasjons- og rekrutteringsleder
Lise L. Mandal
Opplærings- og KS-leder
Johan Wiese Matheson
Opplæringskonsulent
Tone Henningsen
Administrasjonskonsulent
Susan Staines
Markedsfører SoMe

Samarbeidspartnere